Korporatīvā sociālā atbildība

Korporatīvo sociālo atbildību mēs saredzam kā harmoniju starp ekonomisko izaugsmi, sociālo vienlīdzību un apkārtējās vides aizsardzību. Apzinoties šo lietu nozīmīgumu, mēs tiecamies pēc rādītājiem, kas pārsniedz ierastos standartus. Mēs uzstādām paaugstinātas prasības jautājumus, kas skar veselību, apkārtējo vidi un sociālo atbildību, jo šīs trīs jomas ir cieši saistītas ar Pernod Ricard vērtībām.

Pernod Ricard darbinieku lēmumi un rīcība tiek balstīta uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu un OECD Starptautisko uzņēmumu direktīvām, kas izstrādātas, lai pozitīvi ietekmētu apkārtējo vidi, cilvēkus un sabiedrību kopumā.

 

MŪSU ATBILDĪBA

 

PATĒRĒTĀJI

Alkohols ir mūsu kultūras sastāvdaļa un atbildīga alkoholisko dzērienu lietošana ir sabiedrībā pieņemta. Tomēr mēs apzināmies riskus, kas saistīti ar alkohola pārmērīgu lietošanu. Pernod Ricard Latvia iestājas par mērenu un atbildīgu alkoholisko dzērienu lietošanu.

DARBINIEKI

Pernod Ricard Latvia atbalsta komandas garu, entuziasmu un iniciatīvu, kas valda starp uzņēmuma darbiniekiem. Katrs darbinieks ir unikāls un dzimuma, vecuma, tautības vai citas atšķirības tiek uzskatītas par kompānijas vērtībām. Kompetenti un uzticami darbinieki ir kompānijas uzstādīto mērķu sasniegšanas pamatā. Mēs esam atbildīgi par saviem darbiniekiem un viņu vajadzībām, tāpēc ikvienam tiek dota iespējai mācīties un pilnveidoties.

PIRCĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI

Mēs tiecamies, lai mūsu attiecības ar pircējiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem raksturotu profesionalitāte, cieņa un biznesa ētika. Izvēloties sadarbības partnerus, priekšroka tiek dota tiem, kas līdzīgi kā mēs izturas atbildīgi pret apkārtējo vidi, ētiku un cilvēku savstarpējām attiecībām.

APKĀRTĒJĀ VIDE

Rūpējoties par apkārtējo vidi, mēs nemitīgi tiecamies samazināt ietekmi, ko uz apkārtējo vidi atstāj mūsu darbība. Meklējot arvien jaunus veidus, kā samazināt ūdens, enerģijas un izejmateriālu izmantošanu, mēs pastāvīgi cenšamies šajās jomās pārspēt paši sevi.

SABIEDRĪBA

Visa mūsu darbība noris saskaņā ar likumdošanu. Mēs tiecamies ieguldīt sabiedrībā, kurā darbojamies. Arvien vairāk Pernod Ricard Latvia klientu interesējas par mūsu darbību korporatīvās sociālās atbildības jomā. Savukārt mēs cenšamies būt maksimāli atvērti un atklāti par mūsu darbiem un sasniegumiem, kā arī saskatām pozitīvu attīstības tendenci šajā mijiedarbībā.

SABIEDRĪBA

 

ATBILDĪGA ALKOHOLA LIETOŠANA

Mēs apzināmies, ka alkoholiskie dzērieni var radīt negatīvas sekas, ja to lietošana ir pārmērīga, tāpēc iestājamies par atbildīgu alkoholisko dzērienu lietošanu, daloties ar zināšanām un attiecīgo informāciju. Mēs nodrošinām, lai uz mūsu produktu iepakojumiem būtu brīvi pieejama visa nepieciešamā informācija. Mūsu darbinieki ir pilnībā informēti par alkohola lietošanas radītajām sekām un pārmērīgās alkohola lietošanas kaitīgumu. Kā uzņēmuma vēstneši viņi ir viens no svarīgākajiem kanāliem, kas sabiedrībā popularizē atbildīgas alkohola lietošanas principus.

JAUNIEŠU IZGLĪTOŠANA

Pernod Ricard īpašu uzmanību pievērš jauniešu izglītošanai, tāpēc mēs atbalstām un iesaistāmies aktivitātēs, kuru mērķis ir izglītot un mudināt jauniešus atbildīgi izturēties pret alkohola lietošanu.

DARBAVIETA

 

Pernod Ricard Latvia darbojas saskaņā ar Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju (Universal Declaration of Human Rights) un Starptautiskās Darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work). Tostarp sagaidām, ka arī visi mūsu sadarbības partneri darbosies saskaņā ar šiem principiem. Lai apmierinātu darbinieku vajadzības - labvēlīgu un drošu darba vidi un profesionālu izaugsmi - mēs tiecamies nodrošināt katra darbinieka attīstībai nepieciešamās iespējas.

UZŅĒMUMA DARBINIEKU DAŽĀDĪBA

Pernod Ricard augstu vērtē darbinieku dažādību un tiecas pēc starpkultūru pieredzes apmaiņas, ticot, ka tādā veidā tiek veidota daudz radošāka un efektīvāka darba vide. Internacionālā mobilitāte gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem sniedz plašas iespējas, tādēļ arī mums kā uzņēmumam jārēķinās ar šiem faktoriem, jārada labi un ērti apstākļi, kā arī jāveicina darbinieku motivācija, lai ieguvēji būtu abas puses.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Rūpes par darbinieku veselību un drošību ir raksturīgas visām Pernod Ricard pārstāvniecībām. Mēs sagaidām, lai arī mūsu sadarbības partneri atbildīgi izturētos pret savu darbinieku darba apstākļiem. Rūpes par darba vidi ir dabiska mūsu ikdienas sastāvdaļa, ko raksturo nemitīga tiekšanās pēc uzlabojumiem. Alkohola pārmērīgai lietošanai mēdz būt negatīvas sekas uz veselību un drošību darbā. Ņemot vērā, ka esam alkohola izplatītājkompānija, mums ir svarīgi apzināties iespējamos riskus, kā arī izglītot mūsu darbiniekus par atbildīgu alkohola lietošanu.

DARBINIEKU ATTĪSTĪBA

Mēs, Pernod Ricard, vēlamies būt pievilcīgs darba devējs, jo talantīgi un uzticami darbinieki ir viens no svarīgākajiem faktoriem uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā. Mēs pieturamies pie vadības stila, kurā uzskatāmi tiek parādītas vērtības, uz kurām buvēts kompānijas veiksmes stāsts: godīgums, uzņēmējdarbības gars, savstarpēja uzticēšanās un pozitīva attieksme. Pernod Ricard gan vadītājiem, gan darbiniekiem tiecas nodrošināt individuālās attīstības iespējas, kā arī sniegt atbalstu profesionālajā izaugsmē. Ikgadējo darbinieku un vadītāju pārrunu laikā tiek veidoti un vēlāk praksē ieviesti darbinieku snieguma un attīstības plāni.

Tirgus

Visas Pernod Ricard Latvia mārketinga aktivitātes noris saskaņā ar grupas definētiem iekšējiem noteikumiem (Pernod Ricard Code for Commericial Communications). Šie noteikumi veidoti, balstoties uz EFRD (European Forum for Responsible Drinking) izdotajām direktīvām.

Pernod Ricard ir izveidota Iekšējās kontroles komiteja, kas atbild par grupas reklāmas aktivitāšu uzraudzību un kontroli. Savukārt Pernod Ricard Nordic, kuras sastāvā ietilpstPernod Ricard Latvia, izveidojusi NICP (Nordic Internal Control Panel) ar mērķi sistemātiski pārskatīt un sniegt konsultācijas par mārketinga kampaņām, kas skar visus Pernod Ricard Nordic pārstāvētos zīmolus.

Visas Pernod Ricard Latvia saistības un aktivitātes ir saskaņā ar vietējo likumdošanu un industrijas kodeksu. Mūsu sadarbību ar patērētājiem, klientiem un sadarbības partneriem visos līmeņos raksturo profesionalitāte, cieņa un ētika. Tiecoties pēc uzstādītajiem biznesa mērķiem un pircēju lojalitātes, mēs nepārkāpsim ētikas normas. Pernod Ricard stingri ievēro godīgas konkurences likumus katrā pārstāvētajā tirgū.

 

Apkārtējā vide

Pernod Ricard vēlas sniegt savu ieguldījumu apkārtējās vides ilgtspējas attīstībā. Mūsu mērķos ietilpst samazināt ietekmi uz klimata izmaiņām, attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību un optimizēt dabisko resursu izmantošanu. Turklāt katra uzņēmuma pārstāvniecība tiecas mazināt tās ietekmi uz globālo, reģionālo un lokālo vidi.

Pernod Ricard produktu ražošanā izmantotas tādas izejvielas kā vīnogas, labība, cukurs un dažādas garšvielas. Lai nodrošinātu šo resursu pieejamību ilgtermiņā, pēc iespējas jāreducē ietekme, ko mūsu darbība atstāj uz apkārtējo vidi. Mēs sistemātiski uzlabojam savu sniegumu un rezultātus un tiecamies ne tikai izpildīt vides aizsardzības institūciju definētos noteikumus un regulas, bet arī sniegt papildi ieguldījumu šo resursu atjaunošanā.

Pernod Ricard stingri iestājas pret ģenētiski modificētu elementu izmantošanu savu produktu ražošanā. Šis lēmums galvenokārt balstīts uz apsvērumu, ka, mainot organisma ģenētisko uzbūvi, pastāv iespēja atstāt līdz galam neizpētītas sekas kā uz cilvēkiem, tā uz apkārtējo vidi.